gc-architecten-20214-team.jpg

 

 

gc-architecten-2018-guido-callens-l.jpg

Guido 
Callens   
architect

2008             Zaakvoerder GC-architecten bvba
1988-2008   Zaakvoerder Architectenburo Callens bvba
1981              Zelfstandig architect
1976-1981    Opleiding Architectuur, Sint-Lucas Instituut Gent

guido@gcarchitecten.be
0475 64 64 43

gc-architecten-2018-bert-ghesquiere-l.jpg

Bert 
Ghesquière
   
Ir. architect

2008             Zaakvoerder GC-architecten bvba
2003-2008   Medewerker Architectenburo Callens bvba
2003             Zelfstandig architect
1998-2003   Opleiding Ir-architect, optie bouwtechniek, UGent

bert@gcarchitecten.be
0496 20 04 91

gc-architecten-2018-frederik-callens-l.jpg

Frederik 
Callens   architect

2018           Zaakvoerder GC-architecten bvba
2016-2018  Medewerker GC-architecten bvba
2012-2016  Medewerker B2Ai
2006-2012  Opleiding Architectuur, Sint-Lucas Instituut Gent

frederik@gcarchitecten.be
0478 57 23 68

 

 

gc-architecten-2018-team.jpg